Ieteikt:

Ziņo dežūrdienestam par Jēkabpilī esošiem ielu apgaismojuma bojājumiem, ceļa zīmju, seguma un drošības barjeru bojājumiem, kā arī klaiņojošiem vai uz ceļa notriektiem dzīvniekiem, sūtot WhatsApp ziņu vai zvanot uz telefona numuru 29387082                                  (P.O.T.C.P. 7:00- 19:00, S.SV. 8:00- 16:00)

 

Jēkabpils pilsētas kapu pārzines kontaktinformācija

  • Telefons numurs: 20027341 
  • e-pasts: kapi@jekpak.lv
  • Darba laiks: pirmdienā – no plkst. 8.00 līdz 14.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās – no plkst. 8.00 līdz 16.00.
 

Jēkabpils pilsētas kapu maksas pakalpojumi:

Izziņas izsniegšana 1.47 ar PVN
Kapliča/ diennakts
Saldētavai
5.00 ar PVN
Kapliča izvadīšanai
Procesijai

30.00 ar PVN

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi 


Jēkabpils dzīvnieku kapsētas cenrādis:

Dzīvnieka svars Maksa EUR
Par maza dzīvnieka no 20 gramiem līdz 5 kilogramiem apbedīšanu 16.88
par liela dzīvnieka no 5,01 līdz 30 kilogramiem apbedīšanu 23.83 
par liela dzīvnieka virs 30 kilogramiem apbedīšanu 23.83 + 0.80 par katru nākamo kilogramu, kas ir virs 30 kg. 

Personām, kurām noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, personām ar I un II grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (ČAES invalīds)

50 % atlaide no pakalpojuma summas

Svarīga informācija! Dzīvnieku apbedīšana Jēkabpils pilsētas dzīvnieku kapsētā jāpiesaka vismaz vienu dienu iepriekš.

Lēmums par maksas noteikšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvnieku kapsētā sniegtajiem pakalpojumiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvnieku kapsētas darbības un uzturēšanas kārtības noteikumi

 

 

 

Jēkabpils kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” brīdina, ka kapu teritorijā šobrīd atrasties var būt bīstami, un lūdz cilvēkus ievērot visus drošības pasākumus.

Sakarā ar to, ka sniega sega Jēkabpils pilsētā vietām nu jau sasniegusi pat 30 cm biezumu, sniegs ir ļoti pārslogojis arī koku zarus. Kapu teritorijā esošajām priedēm šajos laikapstākļos sākuši lūzt zari, tāpēc atrašanās kapos ir bīstama.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgiem!


Informējam, par aktuālajiem ierobežojumiem, kas saistīti ar bēru ceremoniju organizēšanu Jēkabpils pilsētas kapos un kapličā.

Bēru ceremonijā telpās drīkst pulcēties līdz 10 cilvēkiem*

Bēru ceremonijā ārpus telpām drīkst pulcēties līdz 20 cilvēkiem*

Visi no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas un ievēro 2 m distanci

*Netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar bēru norises nodrošināšanu

Nepieciešamības gadījumā, lūdzam sazināties ar Jēkabpils kapu pārzini:

+371 20 027 341
kapi@jekpak.lv


Informējam, ka Jēkabpils pilsētas kapu jaunajā teritorijā līdz ar pirmo apbedījumu veikšanu, notikusi arī kapu iesvētīšana. 23. septembrī Jēkabpils pilsētas kapu jauno teritoriju iesvētīja katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku draudžu priesteri.

Kapu jaunās teritorijas iesvētīšana bija kapu pārzines Evas Mūrnieces un Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas priestera Ēvalda Bērziņa iniciatīva. Aktivitātē piedalījās Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos, kā arī šodien Jēkabpils novada domes sēdē apstiprinātais Tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs Alfons Žuks.

“Lai gan būvdarbi jaunajā kapu teritorijā ir noslēgušies jau krietnu laiku, pirmie apbedījumi šeit veikti pavisam nesen. Dažādu iemeslu dēļ, iedzīvotāji aizvien izvēlas apbedījumu vietas vecajā kapu teritorijā. Šobrīd, uzsākot veikt apbedījumus jaunajā teritorijā, ir svarīgi šo zemi iesvētīt, tāpēc esam pateicīgi, ka šodien kapsētas zemei savu svētību devuši dažādu konfesiju priesteri no Jēkabpils,” stāsta Eva Mūrniece.

Informējam, ka pilsētas kapu pārbūve, kuras laikā tika izveidota 12290 m2 liela jauno apbedījumu teritorija, kā arī 7017 m2 liela dzīvnieku kapsētas teritorija, noslēdzās 2019. gada 29. novembrī. Pārbūves laikā tika veikta teritorijas uzmērīšana un nospraušana, nederīgā materiāla norakšana, grants celiņu un laukuma seguma, kā arī ūdensapgādes tīklu izbūve.

Jēkabpils pilsētas kapos notikusi jauno apbedījumu teritorijas iesvētīšana


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina iedzīvotājus arī Jēkabpils pilsētas kapos šķirot atkritumus! Uzkopjot savu tuvinieku un draugu kapu kopiņas lūdzam sašķirot kapu atkritumus:

·         BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā NEDRĪKST mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, puķu podus, vāzes, cimdus.

·         Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā NEDRĪKST izmest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!

Kopumā Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā uzstādīti 13 biomasas konteineri/ atkritumu laivas, un 11 konteineri kapu atkritumiem (sveces, vāzes u.c.). Rīkosimies atbildīgi!


Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka kapu teritorijā ir atvesta smilts, kas paredzēta kapa vietu sakopšanai. Šodien, 11.maijā, atvests jau gandrīz viss apjoms no kopējā plānotā daudzuma. Tuvākajā laikā plānots piegādāt atlikušo daudzumu, kopumā nodrošinot 150 kubikmetrus smilti, kas atradīsies vairākās vietās pilsētas kapu teritorijā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu lielo pieprasījumu pēc smilts pieejamības kapu teritorijā, šogad atvestais daudzums krietni vien pārsniedz iepriekšējos gados piegādāto, un plānots, ka šis apjoms būs pietiekošs, lai ikviens varētu labiekārtot savu tuvinieku kapa vietas.    

Sakopjot tuvinieku kapu kopiņas, iedzīvotāji tiek aicināti arī būt atbildīgi un pareizi sašķirot kapu atkritumus – mākslīgos ziedus, vāzes, plēves, sveces un tamlīdzīgus atkritumus izmest nešķiroto atkritumu konteineros. Bioloģiskos atkritumus – smiltis, dabīgos ziedus, lapas, nezāles, - BIO konteineros.


Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka, lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, aprīlī atsākta Jēkabpils pilsētas kapu digitalizācija Vecticībnieku zonā 5,17 ha platībā. Kapu digitalizāciju nodrošina uzņēmums SIA "Cemety".

Kapu digitalizācijas rezultātā gan iedzīvotājiem, gan kapu apsaimniekotājam būs atvieglota informācijas ieguve par brīvajām apbedījumu vietām, kā arī sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas, apmeklējot portālu www.cemety.lv. CEMETY publiskais portāls ir pieejams jebkuram Latvijas un pasaules iedzīvotājam. Tādējādi jebkurš iedzīvotājs, kurš meklē savus aizgājušos radiniekus, var atrast precīzu un pārbaudītu informāciju jebkurā laikā, netraucējot kapsētas pārvaldniekus pa tālruni, rakstot vēstules vai meklējot apbedījumus uz vietas kapsētā, kas, visbiežāk, ir ļoti laikietilpīgs process. Lai nodrošinātu pēc iespējas korektāku informāciju, iedzīvotāji var iesaistīties apbedījuma vietu atpazīšanā, datu precizēšanā un papildināšanā, kā arī nākotnei un piemiņai atstāt īsu biogrāfisku aprakstu, foto vai cita veida liecību par aizgājēju.

Jēkabpils pilsētas kapu digitalizācijas pirmā kārta tika uzsākta 2018.gadā, kad tā tika veikta Jēkabpils kapsētas luterāņu zonā 6ha platībā. Otrā kārta tika veikta 2020. gadā, digitalizējot katoļu un pareizticīgo zonas. Lai pilnībā pabeigtu kapu digitalizāciju būs nepieciešama vēl ceturtā kārta, kurā tiks digitalizētas jaunās kapu teritorija.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā ir uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri -  biomasai un kapu atkritumiem. Uzkopjot kapus, lūdzam pievērst uzmanību informācijai, kas izvietota uz konteineriem – biomasas konteineros nekādā gadījumā nedrīkst izmest mākslīgos ziedus, stiklu, maisiņus, plēves un tamlīdzīgas lietas.

Atgādinām:

·         BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā nedrīkst mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, puķu podus, vāzes, cimdus.

·         Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā lūgums nemest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!

To ir svarīgi atcerēties un ievērot, jo biomasas konteinerā samesti nepārstrādājami atkritumi sabojā visu konteinera saturu.

Tīras biomasas nodošana sadzīves atkritumu poligona «Dziļā vāda» kompostā, izmaksā krietni vien lētāk, ka jauktu atkritumu nodošana. Rīkosimies atbildīgi – rūpēsimies par vidi un taupīsim pašvaldības līdzekļus!


Jēkabpils pilsētas kapsētu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka pilsētas kapsētu teritorijā ir aizliegts ievest mājdzīvniekus, kā arī stingri aizliegts vest pastaigās suņus.

Lai iedzīvotājiem atgādinātu, ka kapsētas teritorija nedrīkst tikt izmantota pastaigām ar suņiem, tiek plānots tajā uzstādīt brīdinošas zīmes, lai ikvienam apmeklētājam būtu skaidri un saprotami šie kapsētas iekšējās kārtības noteikumi.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste S.Kūlīte uzsver:  “Pēdējā laikā esam novērojuši - iedzīvotāji ir aizmirsuši par to, ka kapu teritorijā nedrīkst ievest mājdzīvniekus. Bieži novērojam, ka kapu teritorija tiek izmantota kā pastaigu parks, kurā izvest izskrieties savus suņus. Protams, suņi ne tikai izskrienas, bet arī nokārtojas turpat kapu teritorijā, un visbiežāk saimnieki nesavāc šos izkārnījumus. Tas ir nepieņemami un rada lielu nekārtību.”

Pastaigām ar suņiem aicinām izvēlēties pilsētas parkus, mežus un citas tam piemērotas teritorijas, taču nedrīkst aizmirst, ka jebkurā publiskā teritorijā saimniekam ir jāsavāc izkārnījumi aiz saviem suņiem.

Atgādinām arī, ka gan par suņu izkārnījumu nesavākšanu, gan par kapsētas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu pienākas administratīvā pārkāpuma sods.

Aicinām iepazīties ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”.


Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka mājdzīvnieku apbedīšanas pakalpojums Jēkabpils pilsētas dzīvnieku kapsētā jāpiesaka vismaz vienu dienu iepriekš. To iespējams izdarīt, sazinoties ar Jēkabpils pilsētas kapu pārzini vai ierodoties uz vietas kapličā Kapu ielā 2.  

Dzīvnieku kapsēta Jēkabpilī sāka darboties 2020. gada 1.oktobrī. Tā ir publiski pieejama kapsēta, kurā iespējams apglabāt savu istabas mājdzīvnieku mirstīgās atliekas. Kopš kapsētas atklāšanas 2020. gada rudenī, tajā apglabāti  13 suņi, 9 kaķi un viens trusis.

Kā iepriekš vēstīts, Jēkabpils dzīvnieku kapsēta atrodas pilsētas kapu teritorijā Kapu ielā 2. Tā iekārtota atsevišķā nožogotā teritorijā un apmeklētājiem ir pieejama katru dienu. Lūdzam ņemt vērā, ka kapa vietas rakšana un apbedīšanas organizēšana ir jāsaskaņo ar kapsētas pārzini (vismaz vienu dienu iepriekš).

Jēkabpils pilsētas kapu pārzines kontaktinformācija saziņai:

  •          tālruņa numurs: 20 027 341;
  •         e-pasta adrese: kapi@jekpak.lv
  •         kapsētas pārzine apmeklētājus pieņem Kapu ielā 2, Jēkabpilī.

Darba laiks: pirmdienā – no plkst. 8.00 līdz 14.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās – no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Dzīvnieku kapsētas pakalpojumu cenrādis, apbedīšanas kārtība un citi noteikumi atrodami mājaslapā šeit


Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka no 1.oktobra Jēkabpilī sāk darboties publiski pieejama dzīvnieku kapsēta, kurā būs iespējams apglabāt savu lolojumdzīvnieku jeb istabas mājdzīvnieku mirstīgās atliekas.

Dzīvnieku kapsēta iekārtota Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā. Kapsētā iekārtota nožogota apbedījumu teritorija 0,7 ha platībā un šķembu maisījuma piebraucamais ceļš apmeklētāju ērtībai.

Lai vienotos par apbedīšanas organizēšanu un kapa vietas piešķiršanu, iedzīvotājiem jāvēršas pie Jēkabpils pilsētas kapu pārzines Kapu ielā 2 vai jāsazinās pa tālruni 20 027 341. Kapsēta atrodas nožogotā teritorijā, tāpēc tā apmeklētājiem būs pieejama no plkst. 8.00 līdz 16.00.