Par mums

Vidējais strādājošo skaits uzņēmumā "Jēkabpils pakalpojumi" ir 116 darbinieki. Uzņēmuma veiktos darba apjomus raksturo šādi skaitļi:

savāktais un noglabātais CSA daudzums gadā – 67 700 m3;
sētnieku apkopjamās platības – 48 ha;
parku-skvēru strādnieku apkopjamās platības – 17,5 ha;
apkopjamā platība pilsētas kapos, Kapeles kapos, Brāļu kapos – 24,91 ha.

Sadarbojoties ar partneriem ārzemēs, uzņēmums pēdējos gados ir spējis iegadāties kaut arī lietotu, tomēr modernāku tehniku un iekārtas. Šobrīd uzņēmumā ir: 

atkritumu vedēji – 6 gab.;
asenizācijas mašīnas – 2 gab.;
transporta vienības ziemas dienestam – 7 gab.;
automašīnas-pašizgāzēji – 6 gab.;
traktortehnika, ceļu būves mašīnas – 17 vienības;
vieglais autotransports – 6 gab.;
mikroautobusi – 5 gab.

Uzņēmuma tradīcijas:

Vasaras sporta spēles, Latvijas Atkritumu asociācijas biedriem;
ekskursija, apmeklējot Latvijas skaistākās vietas;
uzņēmuma Jāņu sveikšana;
labāko darbinieku darba novērtējums LR proklamēšanas dienā;
teātra vai koncerta apmeklējums Rīgā;
Vecgada balle.

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" nosvin 15 gadu pastāvēšanas jubileju

Par uzņēmuma veiksmēm un nedienām stāsta tā vadītājs Gunārs Spalis.
1. decembrī SIA "Jē­kab­pils pakalpojumi" nosvinēja 15 gadu jubileju. Sā­ku­m­s, ne­­­apšaubāmi, bijis grūts. Vē­lāk pārvarēts ap­gro­zī­juma kri­tums, ko tau­t­saim­niecības te­m­pu krituma dēļ piedzīvoja lielākā daļa uzņēmumu, bet šis gads atkal solās būt ar pozitīvu bilanci. Par to ir pārliecināts uzņēmuma ilg­ga­dē­jais vadītājs Gunārs Spa­­lis.

"Kāda bija vajadzība pēc jauna uzņēmuma dibinā­šanas? 1997. gada septem­brī Komunālo uzņēmumu kombināts (KUK) atteicās turpināt pilsētā izvest atkritumus un draudēja izveidoties situācija, ka pilsēta pa­liek bez ne­viena, kas rūpētos par atkritumu saimniecību. Toreiz pilsētas vadībai un iepriekšējam atkritumu izvešanas uz­ņēmumam bija at­šķirīga pieeja pakalpojuma cenu jautājumā un pašvaldība nepiekrita noteikt augstākas cenas at­kritumu izvešanai. Es toreiz no­darbojos ar ceļu remontu un bedrīšu lāpīšanu pilsētas ielās ar sa­vu z/s "Irbes". Ma­ni kopā ar tā laika pašvaldības izpilddirektoru Kārli Skra­­­s­tiņu izsauca domes priekšsēdētājs un mudināja sākt domāt par jauna uzņēmuma dibināšanu, teikdams, ka atkritumi būs vienmēr, bet ar celtniecību visādi var būt. Tā mēs sā­kām gandrīz tukšā vietā," uzņēmuma pirmsākumus at­cerējās "Jēkabpils pakalpojumu" va­l­des priekšsēdētājs G. Spalis.

Pirmsākumi ar vecu tehniku
Uzņēmuma dibinātāji bi­ja četri. Telpas jaunajai firmai tika ierādītas Zemgales ielā, toreizējā Patērētāju biedrības autobāzē, kur tā īrēja da­­žas telpas. Kā līdzīpašnieks tika pieaicināts biedrības priekšnieks Pēteris Bata­rags, kurš savai dalībai jaunajā uzņēmumā atvēlēja ie­krā­vēju un asenizācijas mašīnu, kā arī vēl citu tehniku. Tāpat dibinātāju rindās uzaicināja SIA "Krustpils" īpašnieku Edvīnu Krūmiņu. Paš­val­dība "Jēkabpils pakalpojumu" dibināšanā iesaistījās ar konteineriem, kas tika at­sa­vināti no KUK un nodoti t­o­­pošajam uzņēmumam.
"Arī es pats biju dibinātāju rindās. Pirms tam gan nācās iz­šķirties starp šo jauno uzņēmumu un savu z/s. Jaunajā uzņēmumā iesaistījos ar paš­iz­gāzējiem un citu tehniku. Mums bija rīkojums ņemt da­r­bā vismaz 60% bankrotējušā KUK darbinieku. Tā viss sākās. Vispirms nopirkām GAZ-51 presēšanas mašīnu, ta­ču tas bija gaužām maz. Sā­kumā vajadzēja apgāzt konteinerus un ar traktoru sa­vākt izgāztos atkritumus. Cil­vēki brīnījās, bet cita ceļa nebija. Pēc četriem mēnešiem paņēmām kredītu un nopirkām Norvēģijā pirmo lielo presēšanas mašīnu," pa­stāstīja "Jēkabpils pakalpojumu" vadītājs.
1998. gadā uzņēmumam bija 50 strādājošie, no tiem de­viņi inženiertehniskie darbinieki, un 263,4 tūkstošu la­­tu apgrozījums. Tolaik tika veikti visi tie paši pakalpojumi, kas šodien, izņemot at­kri­tumu šķirošanu. Tie ir pilsētas ielu un ceļu uzturēšanas darbi, asfaltēšanas dar­bi, bedrīšu remonts, ziemas dienests, ielu, ietvju un laukumu remonts ar asfalta se­gumu, kā arī asfalta un bruģ­akmens seguma ieklāšana; cieto sadzīves atkritumu sa­vāk­šana, pārvadāšana un
no­glabāšana, otrreizējo izejvielu savākšana un pirmap­strāde; šķidro atkritumu sa­vākšana; transporta pakalpojumi un apbedīšanas pa­kal­pojumi.

Tiecas racionāli izmantot tehniku un darbiniekus
Pēc deviņiem gadiem 20­0­7. gadā nodarbināto sk­a­i­ts uz­ņē­mumā bija pieaudzis līdz 107, bet gada apgrozījums — līdz 1,2 miljoniem latu. Arī tehniskais nodrošinājums šo gadu laikā ir ievērojami audzis no astoņām vie­nībām līdz 43 transporta līdzekļiem šobrīd. Uz­ņē­mu­mam patlaban ir sešas atkritumu presēšanas mašīnas, lielākā ar 20 m3 tilpumu.
"Mums ir arī sava sniega tīrāmā tehnika, bet uzreiz jāsaka: mūsu darbības specifika ir tik dažāda, ka arī tehnika iegādāta atbilstoša. Zie­mā zāles pļāvēji stāv dīkā, bet vasarā netiek izmantoti iet­vju kaisītāji un sniega tīrīšanas tehnika. To darbība ir sezonāla, un arī mēs paši esam ļoti atkarīgi no laika ap­­stākļiem," skaidro
G. Sp­a­lis.
Pēc uzplaukuma gadiem ar gada apgrozījumu 1,59 mil­joni gadā nāca krīze. 200­9. un 2010. gadā, kas bija grūtākais laiks, darbinieku skaits samazinājās līdz 64, jo uz pu­si tika samazināts sētnieku skaits. Tagad gan tas jau nedaudz atkal palielināts, un no 2011. gada atkal pieaug apgrozījums.
"Pa šiem gadiem esam apguvuši 10 miljonus latu paš­valdības ielu un ceļu fon­da naudas, vidēji nodarbināti tikuši 93 strādājošie. Lai ra­cionālāk izmantotu mūsu tehniku un darbiniekus, e­s­am piedalījušies un uzvarējuši ie­pirkumus arī citās pašvaldībās — Balvos, Aglonā. Ne­re­tā labiekārtojām tirgus laukumu. Nupat esam vinnējuši iepirkumu un nākamgad Ne­re­tā labiekārtosim kultūras na­ma apkārtni par Ls 20 00­0. Tie varbūt nav lieli pasūtījumi, bet mums tie ir svarīgi," norāda "Jēkabpils pakalpojumu" vadītājs.